SÁROSPATAKI REFORMÁTUS EGYHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapította: Seress Ödön 1996

 Célja:

 • Sárospataki Református Egyházközség hitéletének,közösségi életének korszerű feltételek közötti megvalósulásának támogatása
 • az Egyházközség missziói karitatív munkájának, az ifjúság, a magukra maradt idősek, hátrányos helyzetű családok közt való végzésének elősegítése

 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége:

 • támogatja a templom, az egyházi épületek,új szolgálati épületek létesítését, korszerűsítését
 • segíti a muzeális értékű Mooser –orgona restaurálását
 • támogatja a temetőkert gondozását
 • segíti az egyházi ifjúsági szervezet működését
 • támogatja az egyházi iskolákban tanuló jó tanulmányi előmenetelű, vagy rászoruló diákokat
 • támogatja az Egyházközség kebelében működő közösségek munkáját
 • támogatja a magukra maradt, időseket, hátrányos helyzetű családokat
 • támogatja a különböző korosztályok részére történő vallási és kulturális rendezvények szervezését
 • támogatja a gyülekezet tagjainak és az érdeklődőknek az egyházi életről való tájékoztatását

 

Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Alapítvány vagyona:

 • az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli vagy természetes adományokkal, valamint vagyonrendeléssel. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká.
 • az Alapítvány vagyona gyarapítása érdekében országos és helyi gyűjtést szervezhet, továbbá pályázati eljárásban vehet részt. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, ill. más személyek zaklatásával,a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető
 • külföldi felajánlás esetén az Alapítvány devizaszámlát nyit 
 • az Alapítvány – céljával összhangban- vállalkozási tevékenységet folytathat.A vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.

 Az Alapítvány vagyonának kezelése ( kiemelés az alapító okiratból)

 • a meghatározott céljuttatásokra adott összegek csak az adományozó által meghatározott célra használhatók fel, az okirat keretei között